دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی براساس  سیاست های بند 3-1 بسته ارتقا توان تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی در سال 1396 از سوی مقام عالی وزارت متبوع ابلاغ گردیده که فایل مربوطه  جهت استحضار و بهره برداری مدیران و بهره برداران کلیه  واحد های تولیدی صنعتی  و معدنی شهرستان ساوه در اینجا قرار داده می شود.