احتراما، با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص اجرای باقیمانده مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1395،سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد از محل اعتبارات اختصاص یافته،نسبت به پرداخت کمک هزینه ثبت برند(مطابق شیوه نامه پیوست) و کمک هزینه برگذاری دوره های آموزش تجاری ویژه تشکل ها و بنگاه های صادراتی و سازمان های بازرگانی(مطابق فرم پیوست) از محل اعتبارات تخصیصی اقدام نماید.

                     

اسکن 1.jpeg


شیوه نامه.pdf


 Form.docx