قابل توجه اعضای محترم کمیسیون نظارت شهرستان ساوه 

فایل مربوط به استاندارد سازی رسته های صنفی جهت استحضار، مطالعه و ارائه نظرات برای جلسه آتی کمیسیون در این پست قابل دانلود می باشد.