مقرر است از واحدهای  تولیدی ،توزیعی و خدماتی حامی حقوق مصرف کننده در تیرماه سال جاری در همایش روز صنعت و معدن  با اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان تقدیر به عمل آید . متقاضیان برای اطلاع از شرایط با دانلود دستور العمل ذیل و تکمیل کردن فرمهای مربوطه حداکثر تا تاریخ 96/03/10نسبت به ارائه مدارک به دبیرخانه همایش اقدام نمایند.

تلفن دبیرخانه همایش : 08633684965

آدرس دبیرخانه همایش : اراک خیابان قیام ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی  حوزه معاونت  بازرسی ( آقای بغدادی )

                                                                      روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

آئین نامه و دستورالعمل اجرایی


اداره صنعت، معدن  تجارت شهرستان ساوه