با توجه به اینکه قرار است به مناسبت روز صنعت، معدن از واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی نمونه تجلیل به عمل آید لازم است به منظور مشارکت در انتخاب واحدهای تولیدی نمونه، فرم پیوست تکمیل و همراه با مدارک و مستندات لازم حداکثر تا تاریخ 96/02/16 به سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی و یا خانه صنعت، معدن استان ارسال گردد.

فایل پرسشنامه