قابل توجه کلیه واحد های صنعتی و معدنی 

  با توجه به نامه شماره 60/194465 مورخ 1395/09/07 مدیرکل محترم دفتر HSEE وزارت متبوع مبنی برپیگیری اجرای دستورالعمل 1018 مدیریت ریسک درواحدهای صنعتی و معدنی، فایل دستور العمل مذکور جهت اجرا در کلیه واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان ساوه ابلاغ می گردد. مقتضی است با دانلود فایل دستور العمل از اینجا نسبت به اجرای آن در واحد صنعتی و معدنی خود و اعلام نتایج به اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه اقدام فرمایید.