با توجه به تفویض اختیارات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به کارگروه شهرستانی به ریاست فرماندار محترم شهرستان ساوه در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، از کلیه فعالین حوزه صنعت و معدن شهرستان ساوه که متقاضی طرح مشکلات خود در در کارگروه یاد شده هستند دعوت به عمل می آید تا با دریافت فرم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وتکمیل آن، فرم مذکور  را به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه ارسال فرمایند تا در اسرع وقت مشکلات واحدبررسی و در صورت لزوم در کارگروه یاد شده با حضور نمایندگان ادارات دولتی، بانک ها، دستگاههای ذیربط مطرح شود. 

 دانلود فرم رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از اینجا