خطی مشی امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی جهت بهره برداری و استحضار کلیه واحد های صنعتی و معدنی: