به نام خدا
پیرو برنامه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت و همچنین در راستای بند 7 اولویت های راهبردی و فوری امور HSEE هفت دستورالعمل تخصصی جهت بهره برداری در اختیار واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ساوه قرار داده می شود. مسولین محترم HSEE واحدهای تولیدی بایستی فایل شامل این دستور العمل ها را از اینجا دانلود نمایند. 

لازم به توضیح است که فایل ها با نرم افزار Winrar فشرده سازی شده اند. 

مدیریت صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه 
واحد صنعت و HSEE
086-42241441-3 داخلی104