قابل توجه کلیه مسولین HSEE واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان ساوه. حسب دستورالعمل شماره HSE2-MS-01-1393 دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی  وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه مسولین HSEE واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان ساوه در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط واحدها بایستی نسبت به تکمیل فرم های تکمیلی در بازه زمانی سه ساعته، سه روزه و سه هفته ای اقدام و فرم های تکمیل شده را در اسرع وقت به مدیریت صنعت معدن وتجارت شهرستان ساوه ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال گزارش حادثه مسولیت عواقب ناشی از آن مستقیما متوجه واحد صنعتی و مسول HSEE آن خواهد بود. مدیریت صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه - واحد صنعت و HSEE