حسب دریافت گزارشات درس آموزی از حوادث ارسالی به وزارت صنعت معدن و تجارت.  گزارشات جمع بندی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی جهت اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی و معدنی در این وبلاگ تحت عنوان درس آموزی از حوادث منتشر می شود. 


واحد صنعت و HSEE

تلفن: 42241441 داخلی 104