اولین همایش سراسری پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی باحمایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی برگزار خواهد شد. در طی این همایش سه کارگاه آموزش مرتبط با HSE توسط مدرسین سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی با عناوین : مدیریت انرژی و محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE-MS و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS برگزار می شود. 
به نقل از وبسایت همایش: 
به دلیل همزمانی زمان در نظر گرفته شده برای همایش با آزمون استخدامی سازمان سنجش، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و مصاحبه دکتری برخی دانشگاه های کشور،  این همایش با یک هفته تاخیر در تاریخ هشتم خرداد ماه برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده نیز در روز پنج شنبه، هفتم خرداد ماه دایر خواهند شد.

مهلت ارسال مقالات تا 20 اردیبهشت 94 تمدید شده است.